Ombygning i og omkring City2

Som led i opbygningen af det nye Høje Taastrup C – en ny bydel omkring City2 – sker der en del ombygninger omkring centeret. Følg med nedenfor.

Opdateret den 5. marts

Forslag til vejnavne i Høje Taastrup C

Høje-Taastrup Kommunes byrådet har godkendt nye vejnavne i Høje Taastrup og den nye bydel. Vejnavnene til den nye bydel er valgt ud fra kriterier om, at de er entydige, nemme at udtale og har god rytme, så der ikke opstår forvekslinger, misforståelser eller besvær med at udtale. Endvidere er der lagt vægt på, at vejnavnene er lette at stave og ikke kan forveksles med andre vejnavne.
Den omlagte Blekinge Boulevard – mellem Hveen og Halland Boulevarder – er omdøbt til Bornholms Allé. Bornholm blev ved Roskildefreden i 1658, lige som Skåne, Halland og Blekinge, afstået til den svenske konge. Men en opstand på Bornholm udvirkede, at øen kom tilbage til den danske konge.
To af de syv tværveje er navngivet efter fremtrædende bornholmske frihedshelte, der var med i opstanden mod den svenske konge.
Den ene helt var en sognepræst fra Hasle ved navn Peter Ancher, og den anden var en bornholmsk officer ved navn Jens Kofoed. Disse to mænd tog initiativ til at smide svenskerne ud af Hammershus, blandt andet ved at slå den svenske kommandant ihjel!
Peter Ancher lægger nu navn til den sydlige del af Carl Gustavs Gade, der gennembrydes af byparken og det kommende rådhus. Jens Kofoed lægger så navn til tværgaden mellem byggefelt A04 og A05.
De øvrige fem tværveje er navngivet efter købstæder i Skåne, Halland og Blekinge, og følgende vejnavne er godkendt: Falkenberggade, Tommerupgade, Skanørgade, Falsterbogade og Rønnebygade.
Vejnavnet til et rådhus, som er det fysiske symbol på en kommune, bør indeholde ordet “rådhus”. Så vejnavnet her bliver Rådhusstrædet.
Der vil endvidere på et senere tidspunkt blive forelagt en sag til politisk behandling om ændring af vejnavne i Den gule By, herunder de vejnavne, som vedrører byggefelter i HTC.

Opdateret den 20. februar

Udvidelse af p-plads ved rød indgang begynder nu

Uge 9 åbnes Skåne Boulevard for dobbeltrettet trafik. Skåne Boulevard er den vej, der kører ved Silvan-siden af City2 – længst væk fra City2.

Samtidig lukkes det nordlige spor af vejen (den del, der tættest på City2) for ensrettet trafik, så man kan begynde at udvide p-pladserne.

Opdateret den 8. januar

Husk at stille p-skiven fra den 1. februar

Fra 1. februar 2020 kommer der til at være en tidsbegrænsning på 4 timer på City2’s parkeringspladser og da 95% af City2’s kunder opholder sig i City2 max 2 timer, vil tidsbegrænsningen komme til at påvirke et fåtal af kunderne i City2.

Har man behov for at opholde sig længere tid i City2, kan man forlænge sin parkeringstid på en af de skærme der bliver opsat i informationen eller ved biografen. Ekstra p-tid er gratis.

Der er på ingen måde tale om betalt parkering, men udelukkende om tidsbegrænsning. Man skal dog huske at stille sin p-skive fra 1. februar 2020.

Læs mere om parkering i City2 og få svar på dine spørgsmål her.

Opdateret den 6. november

Der graves op til fjernvarme

Fjernvarmen påbegynder gravearbejde i uge 46 på gul parkering (ved Føtex).

Der graves i den grønne græsskrænt, men en række af parkeringspladserne langs cykelstien vil blive lukket med byggehegn.

Der forventes 14 dages arbejde, fjernvarmetilslutning vil ske i kælderen under Staderne.

Opdateret den 1. november

Pressemeddelelse fra Høje Taastrup kommune

Nu nedrives bro på Høje Taastrup Boulevard

Det går planmæssigt frem med Høje Taastrup C, og 6. november begynder nedrivningen af den første af de to broer på Høje Taastrup Boulevard, som går over Blekinge Boulevard.
Der er fuld gang i omdannelsen af området mellem Høje Taastrup Station og City2. Arbejdet med at omlægge Blekinge Boulevard er nu også i gang, og snart begynder nedrivningen af den første af de to broer på Høje Taastrup Boulevard, som går over Blekinge Boulevard.

Broerne skal fjernes, og viadukterne skal fyldes op med jord, så den del af Blekinge Boulevard, som i dag løber under broerne, kommer op i samme niveau som resten af Blekinge Boulevard og den omkringliggende by. På den måde gøres området klar til, at der kan bygges boliger og anlægges parkstrøg.

”Omlægningen af Blekinge Boulevard er et af de helt store greb i omdannelsen af hele området mellem Høje Taastrup Station og City2 – vi får simpelthen skabt plads til at skabe den nye by. Det går stærkt, og det vil man kunne se, når man bevæger sig i området”, siger borgmester Michael Ziegler.

Det forberedende arbejde med afspærring osv. er i gang. Selve nedrivningen af den første bro begynder 6. november 2019. Alt i alt vil arbejdet med nedrivning og opfyldning af jord tage ca. fire uger. Arbejdet udføres af Munck Havne & Anlæg.

Bro på Høje Taastrup Boulevard lukket 6. november-3. december
Broen på Høje Taastrup Boulevard vil derfor være lukket for al trafik fra 6. november til 3. december.

Fodgængere og cyklister vil kunne krydse Blekinge Boulevard via Banestrøget eller Carl Gustavs Gade og derfra kunne komme retur til Høje Taastrup Boulevard – omledningen vil blive tydeligt markeret med skilte.

Fra 6. november-3. december vil busserne gennem Torstorp ikke kunne køre ad Høje Taastrup Boulevard. De vil i stedet køre ad Halland Boulevard ind ad Vesterby Allé til Vesterby Torv og derfra videre ad den normale rute. Man kan orientere sig om ændringerne på www.dinoffentligetransport.dk<http://www.dinoffentligetransport.dk> og www.rejseplanen.dk<http://www.rejseplanen.dk>.

Det er forventningen, at Høje Taastrup Boulevard igen bliver åbnet for trafik 4. december.

Sydlig bro nedrives i 2020
Det sydlige spor på Blekinge Boulevard har i en årrække været lukket mellem Carl Gustavs Gade og Halland Boulevard, fordi trafikken har kørt i begge retning på det nordlige spor.

Under anlægsarbejderne med Ny Blekinge Boulevard og fjernelse af broen på det nordlige spor er det sydlige spor midlertidigt taget i brug igen. Det er dog kun til foråret 2020, hvor Ny Blekinge Boulevard åbner. Herefter bliver det nordlige spor fjernet, og der vil blive opført byggeri på arealet.

Når Ny Blekinge Boulevard åbner, bliver også broen over det sydlige spor fjernet og viadukten løftet op på niveau med resten af området, så der også kan bygges her.
Virksomheder og grundejere i området modtager direkte information om nedrivningen.

Høje-Taastrup Kommune beklager det besvær, som nedrivningen medfører og håber på forståelse.

Opdateret den 25. oktober

Forventet tidsplan

for nedrivning af p-dæk ved Grøn indgang

Uge 39 // Indretning af byggeplads og Afdækning forud for sanering af p-dæk

Uge 40-43 // Sanering af forurenede overflader

Uge 44-46 // Nedrivning af p-dæk

Uge 47-48 // Nedrivning af GRØN indgang inkl. dæk over cykelsti

Uge 48 // Afrigning af byggeplads

Opdateret den 24. oktober

Nedrivning af McDonalds

Nedrivningen af McDonalds bygningen på torvet, påbegyndes i uge 44.

Opdateret den 16. oktober

Grøn indgang lukkes

Fra uge 44 lukker Grøn indgang (ml. Sportmaster & Bog & Idé) og p-dæk ved Grøn indgang nedrives. Arbejdet forventes færdigt uge 48.

Opdateret den 3. oktober

Grønt p-dæk rives ned

I uge 43 begyndes nedrivning af grønt p-dæk som del af bygningen af den nye bydel.

Ligeledes starter nedrivning af McDonalds i uge 43 og der sættes nye glasværn bag McDonalds.

Opdateret den 1. oktober

Omlægning af Blekinge Boulevard går nu i gang

Nu begynder omlægningen af Blekinge Boulevard, som skal give en ny vejføring i Høje Taastrup C og for alvor skabe plads til den nye by.

Den nuværende Blekinge Boulevard bliver nedlagt og erstattet af en ny vej, som har arbejdsnavnet Ny Blekinge Boulevard. Det bliver den største trafikale ændring i hele Høje Taastrup C-projektet.
Man vil under hele arbejdet kunne køre fra Hveen Boulevard til Halland Boulevard.

Omlægningen af Blekinge Boulevard er det helt centrale greb i Høje Taastrup C: Den vil nemlig frigive plads til den nye bydel med boliger og et grønt, aktivt parkstrøg, som skal forbinde Høje Taastrup Station med City2.

Sammenlægningen af kørebanerne på Skåne Boulevard er i fuld gang, og med den forestående omlægning af Blekinge Boulevard bliver der sagt endegyldigt farvel til de store, pladskrævende øst- og vestgående boulevarder i Høje Taastrup.

Ny Blekinge Boulevard bliver en hovedadgang til Høje Taastrup C. Den får et vejforløb direkte i forlængelse af Høje Taastrup Vej, og der etableres lyskryds ved hhv. Postgade og Carl Gustavs Gade.

Arbejdet begynder med, at den nordlige vejbane på Blekinge Boulevard bliver nedlagt, og at al trafikken samles på den sydlige vejbane. Når Ny Blekinge Boulevard åbner, nedlægges også den sydlige Blekinge Boulevard.

I dag løber Blekinge Boulevard under Høje Taastrup Boulevard i form af to viadukter. Viadukterne brydes ned og terrænet fyldes op, så det kommer op i samme niveau som det omkringliggende område. Området bliver dermed klar til at indgå i etableringen af den nye, sammenhængende by med boliger og parkstrøg.

Arbejdet med omlægningen af Blekinge Boulevard begynder i slutningen af september/starten af oktober. Ny Blekinge Boulevard forventes at åbne i slutningen af april 2020.

 

Og vejens navn er…

De nye veje i Høje Taastrup C vil blive opkaldt efter købstæderne fra Skåne, Halland og Blekinge for at understrege forbindelsen til de nuværende svenske vejnavne. Der arbejdes i øjeblikket med konkrete forslag til vejnavne. Ny Blekinge Boulevard er derfor foreløbig et arbejdsnavn.


Farvel til fortidens veje – goddag til ny by

Vejstrukturen i Høje Taastrup by er fra begyndelsen af 1970’erne, hvor man forestillede sig, at Høje Taastrup By skulle huse op mod 80.000 borgere og 80.000 arbejdspladser, og der derfor skulle sikres nem adgang med bil.

Man anlagde derfor de store Blekinge og Skåne Boulevarder, og mellem vejbanerne har der været store arealer med jordvolde, som igennem mange år var reserveret, så der kunne anlægges op til 12 kørebaner, seks i hver retning.

Så mange vejbaner er der ikke brug for i dag, og ved at omlægge Blekinge Boulevard, skaber man plads til nye boliger og parkstrøg på nordsiden af City2. P-pladserne på nordsiden af City2 bliver sammen med INGO-tanken flyttet om til sydsiden af City2 – her skabes der plads, idet vejbanerne på Skåne Boulevard er ved at blive lagt sammen.

 

Du kan holde dig opdateret her: højetaastrupc.dk

Illustration

Luftfoto over Høje Taastrup C, der viser nye veje/stier og veje/stier mv., som nedlægges.